پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Thursday 01 October 2020 - الخميس 12 صفر 1442 - پنج شنبه 10 7 1399
 
 
 
 • HADİSLER IŞIĞINDA HZ. ALİ'NİN (A.S) FAZİLETLERİ(1)   
 • 2010.06.15 20:57:52  
 • CountVisit : 831   
 • Sendtofriend
 •  
 •  
 • Peygamber Efendimiz (s.a.a)'in Hz. Ali hakkında buyurmuş olduğu 100 Hadis-i Şerif takdim ediyorum. Hadisler, Ehli Sünnet alimlerinin sağlam kaynaklarından seçilmiştir. Her hadisin nakledildiği kaynaklar maddeler halinde sıralanmış, kaynaklarını incelemek isteyen için bir kolaylık olsun diye cilt ve sayfa numaraları da verilmiştir. Gerekli görülmediği takdirde hadisler hakkında herhangi bir açıklama yapmamış, hadisin yorumu okuyucuya bırakılmıştır. Hadisler, Hz. Ali'nin yüce makamını, Hz. Peygamber'den sonra insanların en hayırlısı olduğunu, vasiyet edilen, halifelik için tayin edilen kimsenin sadece o olduğunu ve onun yüce erdemini içermektedir.

  Neden Hz. Ali'yi seçtik?

  Peygamber efendimize erkeklerden ilk iman eden, onun terbiyesi altında yetişip ahlakına haiz olan, İslam'ın gelişmesinde en fazla katkıda bulunan, Peygamberin bütün savaşlarında koruyucusu ve hüzünlerini gideren tek şahıs olduğundan ve Peygamberimizin hayatında ve ölümünde ona en yakın şahsın yine kendisi olduğundan dolayı onu seçtik. Yine o 40 yaşlarına kadar hayatını puta tapmakla geçirmemiş, savaşlarda korkup kaçanlardan olmamış ve peygamberin ölümünde peygamberin cenazesini ortada bırakıp hilafete koşmamıştır.
  Hz. Ali, Peygamber efendimizin ashabı içinde en fazla faziletlere sahip olan şahıstır. Bu konuda Peygamber efendimiz şöyle buyurduğu kaydedilmiştir:

  "Allah-u Teala, kardeşim Ali'ye sayılmayacak kadar çok faziletler vermiştir. Kim onun faziletlerinden birini, ona ikrar ettiği halde zikrederse, Allah-u Teala onun geçmişte ve son zamanda işlediği günahlarını affeder. Kim onun faziletlerinden birini yazarsa, melekler sürekli olarak o yazıdan bir eser kaldıkça ona mağfiret dilerler. Kim onun faziletlerinden birini dinlerse, Allah Teala, onun işitmek yoluyla işlediği günahlarını bağışlar. Kim onun faziletlerinden olan bir yazıya bakarsa, Allah Teala, onun bakmak yoluyla işlediği günahlarını affeder. Ali bin Ebi Talib'e bakmak ibadet ve onu zikretmek ibadettir, bir kulun imanı ancak onun velayetini kabul edip onun düşmanlarından uzaklaşırsa kabul olur"

  İsa bin Abdullah, babası ve dedesinden: Adamın biri Abdullah bin Abbas'a dedi ki:
  "Sübhanallah, İmam Ali'nin (nakledilen) özellikleri ve faziletleri ne kadar çoktur ki, onların üçbin olduğunu hesap ediyorum. Abdullah bin Abbas dedi ki: "Eğer onların otuzbin olduğunu söylersen daha doğru olur"

  Hanbeli mezhebinin imamı Ahmet bin Hanbel de şöyle demiştir: "Resulullah'ın ashabı içinde Ali'ye gelen faziletler kadar hiç kimse hakkında gelmemiştir."

  Hz. Ali, Hz. Muhammed (s.a.a)'in vasisi, varisi, sırrının yeri, terkettiklerinin en hayırlısı, vad ettiğini yerine getiren ve borcunu ödeyendir. Müminlerin velisi, kafirlerin ise korkulu rüyasıydı. Hz. Muhammed Vahyin sahibi, kendisi de İlhamın sahibidir, Hz.Muhammed, peygamberlerin efendisi, kendisi de Vasi'lerin efendisidir. Hz.Muhammed, insanların uyarıcısı, kendisi de hidayetçisidir. Hz. Muhammed, peygamberlerin sonuncusu, kendisi de vasilerin sonuncusudur. Hz. Muhammed, kainatın Efendisi, kendisi de Müminlerin Emiridir...

  Hz. Ali Ve Hz. Resulullah Allah'ın Nurundan Yaratılmışlardır

  1. Abdullah bin Abbas dedi ki: Resulullah (s.a.a)'nın İmam Ali'ye hitaben şöyle buyurduğunu duydum:
  (Huliktu enâ ve ente min nurullâhi teâla)
  "Ben ve sen Allah'ın nurundan yaratıldık"
  Kaynak:
  1) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Medinet-i Dimaşk" c.1, s.131, Beyrut 1. Bas.
  2) el-Himvini eş-Şafii'nin "Feraid'üs Simtayn" c.1, s.40, Hadis No: 4

  Peygamber'in Zürriyeti Hz. Ali'nin Sulbündendir

  2. Cabir bin Abdullah el-Ansari'den naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
  (İnnallâha azze ve celle ce'ala zürriyete külli nebiyyin fi sulbihi ve ce'ala zürriyeti fi sulbi Ali bin Ebi Tâlib)
  "Allah, her peygamberin zürriyetini kendi sulbünden kıldı, benim zürriyetimi ise Ali'nin sulbünden kıldı."
  Kaynak:
  1) el-Zehebi'nin "Mizan'ül-İtidal" Kısım 3, s.398
  2) el-Tabarani'nin "Mucem el-Kebir" c.3, s.43
  3) el-El-Bağdadi' nin "Tarih-i Bağdat" c.1, s.316
  4) İbn-i Hacer'in "es-Sevaik'ul-Muhrika" s.124
  5) el-Münavi'nin "Fayd'ul-Kadir" c.2, s.223

  Hz. Ali İlk İman Eden Şahıstır

  3. Resulullah (s.a.a) Ayşe'ye hitaben şöyle buyurdu:
  (Hâze Aliyyün, evvelü men âmene bi)
  "Bu Ali, bana iman edenlerin ilkidir."
  Kaynak:
  1) İbn'ül-Esir'in "Üsd'ül-Gabe" c.7, s.259

  4. Hz. Ali şöyle buyurdu:
  (Bü'isa Resulullâh yevm el-İsneyn, ve eslemtü yevm es-Selâset)
  "Resulullah (s.a.a), pazartesi günü (peygamberliğe) gönderildi. Ben ise Salı günü Müslüman oldum."
  Kaynak :
  1) el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul-Kenz" c.5, s.40

  - Enes bin Malik de şöyle dedi: "Resulullah (s.a.a), pazartesi günü (peygamberliğe) gönderildi. İmam Ali de Salı günü namaz kıldı."
  Kaynak:
  1) Sünen-i Tirmizi c.5, s.598 Hadis No: 3728
  2) Tarih-i Tabari c.2, s.310
  3) el-Tabari'nin "Riyad' un-Nadira" c.3, s.100

  5. Hz. Ali şöyle buyurdu:
  (Ena es-Sıddık'ul-ekber, âmentü qable en âmene Ebu Bekr'in ve eslemtü qable en yüslime Ebu Bekr'in)
  "En büyük Sıddık benim, Ebu Bekir iman etmeden ve müslüman olmadan önce ben iman edip müslüman oldum."
  Kaynak:
  1) İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh-u Nehc'ül-Belağa" c.3, s.251
  2) İbn-i Kuteybe'nin "el-Maarif " s.73
  3) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.1, s.53
  4) el-Müttaki el Hindi'nin "Kenz'ul-Ummal"c.6, s.405
  5) Tabari'nin "Zehair'ul-Ukba" s.58 ve "Riyad'un-Nadira" c.2, s.155
  6) el-Belazuri'nin "Ensab'ül-Eşraf" c.2, s.146
  7) ez-Zehebi'nin "Mizan'ül-İtidal" c.1, s.417, Hadis no: 3484
  8) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi' ul Mevedde" s.202
  9) Münteheb Fedail'ün Nebi ve Ehli Beytihi s.116
  10) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül-Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.2, s.88-89

  Hz. Ali en büyük Sıddık ve ümmetin Farukudur

  6. Selman el-Farisi, Ebu Zer ve Hüzeyfe'den naklen, Resulullah (s.a.a) Hz.Ali'yi elinden tutarak şöyle buyurdu:
  (İnne hâze, evvelü men âmene bi, ve hâze evvelü men yusâfiheni yevm el-Kıyâmeh. Ve hâze es-Sıddıyk'ul-Ekber ve Fâruk hâzihil ümmet, hâze ya'sübüddin, vel mâl ya'süb'ül-münâfıkin)
  "Bu, bana ilk iman eden ve Kıyamet Günü'nde benimle ilk tokalaşacak olandır. Kendisi en büyük sıddık ve bu ümmetin farukudur, bu, dinin önderidir, mal ise zalimlerin önderidir."
  Kaynak:
  1) Tabarani'nin "Mucem el-Kebir" c.6, s.269, Hadis No: 6184
  2) el-Müttaki'nin "Kenz' ul Ummal" c.6, s.156
  3) el-Heysemi'nin "Mecma üz-Zevaid" c.9, s. 102
  4) İbn-i Udey'in "el-Kamil fi Düefa ir-Rical"c.4, s.229
  5) el-Künci'nin "Kifayet üt-Talip"s.187
  6) el-Akili'nin "Düefa'il Kebir" c.2, s.47
  7) el-Beyhaki'nin "Sünen el-Kübra"

  7. Hz. Ali şöyle buyurdu:
  (Enâ abdullâh ve exu Resulillâh, ve enâ es-Sıddık'ul-ekber, lâ yequlehâ ba'di illâ kezzâb, sallaytü qablen nâs seb'a sinin)
  "Ben, Allah'ın kulu ve Resulü'nün kardeşiyim. En büyük Sıddık benim, bunu benden sonra kim söylerse yalancıdır, ben insanlardan yedi yıl önce namaz kıldım."
  Kaynak:
  1) Sünen İbn-i Mace c.1, s.57
  2) el-Hasais en-Nisai s.3
  3) el-Hakim Nişaburi'nin "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s.112
  4) Menakıb-ı Ahmet bin Hanbel No:17
  5) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.1, s.61
  6) İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh-u Nehc'ül-Belağa" c.3, s.257
  7) Tarih-i Tabari c.2, s.56
  8) İbn-i Kesir'in "el-Kamil fit-Tarih" c.2, s.22
  9) Tabari'nin "Zehair'ul-Ukba" s.60 ve "Riyad'un-Nadira" c.2, s.155
  10) el-Himvini eş-Şafii'nin "Feraid'us-Simtayn c.1, s.248

  Hz. Ali Resulullah'ın Kardeşidir

  8. Resulullah (s.a.a), ashabı arasında kardeşlik kurduğunda Hz. Ali gözü yaşlı olarak gelir ve der ki: "Ey Resulullah, ashabın arasında kardeşlik ilan ettin, beni kimseyle kardeş yapmadın" Resulullah (s.a.a) bunun üzerine şöyle buyurdu:
  (Ente axi fiddünyâ vel âhireh)
  "Ey Ali, sen dünyada ve ahirette kardeşimsin."
  Kaynak:
  1) Sahih-i Tirmizi c.2, s.299
  2) el-Hakim'in "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s.14
  3) el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet'üt-Talib" s.194
  4) Menakıb-ı Meğazeli s.37

  Hz. Ali Resulullah (s.a.a)'in Veli'sidir

  9. Resulullah (s.a.a) Hz. Ali'ye hitaben şöyle buyurdu:
  (Yâ Ali, ente Veliyyi fid dünyâ vel âhiret)
  " Ya Ali, sen dünyada ve ahirette benim velimsin."
  Kaynak:
  1) Sahih-i Müslim c.2, s.24-Hz.Ali'nin faziletleri babında
  2) el-Hakim'in "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s. 109
  3) Tabari'nin "Riyad'un-Nadira" c.2, s.203
  4) Tirmizi "Kenz'ul-Ummal" c.6, s.152'den tahric etti.
  5) İbn-i Hacer'in "Sevaik'ül-Muhrika" s. 107
  6) ez-Zehebi'nin "Talhis el-Müstedrek" s.26
  7) Müsned el-Bezzar
  8) Müsned-i Ahmet bin Hanbel

  Hz. Ali (a.s) Müminlerin Veli'sidir

  10. İmran bin Husayn'dan naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
  (Aliyyun minni ve enâ min Aliy, Ali veliyyü kulli müminin)
  "Ali benden, ben de Ali'denim, Ali tüm müminlerin Veli'sidir."
  Kaynak:
  1) Sünen et-Tirmizi c.5, s.296
  2) Müsnet Ahmet bin Hanbel c.4, s.165
  3) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul-Ummal" c.2, s.607
  4) el-Münavi' nin "Künüz'ul-Hakaik" c.1, s.71
  5) el-Kunduzi el-Hanefi'nin Yenabi'ül-Mevedde" s.179
  6) Şerh'ül-Ercüzat s.293
  7) İbn-i Sabban'ın "İs'af er-Rağıbin" s. 177,178
  8) el-Zehebi'nin "Talhis el-Müstedrek"
  9) İlam'ül-Vera s.164

  11. Resulullah (s.a.a) Hz. Ali'ye hitaben şöyle buyurdu:
  (Yâ Ali ente veliyyül müminin)
  "Ey Ali, sen müminlerin Veli'sisin."
  Kaynak:
  1) Sünen-i Tirmizi c.6, s.267
  2) Müsned-i Ahmet bin Hanbel c.4, s.468

  Hz. Ali Resulullah (s.a.a)'ın Kardeşi, Sahibi ve Arkadaşıdır

  12. İmam Muhammed Bâkır (a.s) babası ve dedesinden, İmam Ali'den naklen, Resulullah (s.a.a) Hz. Ali'ye hitaben şöyle buyurdu:
  (Yâ Ali, ente axî ve sâhibi ve rafiki fil cenneh.)
  "Ya Ali, sen kardeşim, sahibim ve Cennet'te arkadaşımsın."
  Kaynak:
  1) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.1, s.122
  2) el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.12, s.268, Hadis No: 6712
  3) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul-Ummal" c.6, s.402

  Hz. Ali Resulullah (s.a.a)'ın Sırrının Sahibidir

  14. Selman el-Farisi'den naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
  (Sâhibu sirrî Aliyy ibni Ebi Tâlib)
  "Sırrımın sahibi, Ali bin Ebi Talib'tir."
  Kaynak:
  1) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.311
  2) el-Münavi'nin "Künüz'ul-Hakaik" c.1, s.155
  3) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s.180
  4) ed-Deylemi'nin "el-Firdevs" c.2, s.403, Hadis No: 3793
  5) Seyyid Eyyub bin Sıddık'ın "Menâkıb-ı Çihâr Yâri Güzîn" 6. Bab, 25. Menâkıb, 24. Hadis
  6) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.321

  Hz. Resulullah'ın Hz. Ali Hakkındaki Tavsiyeleri

  15. Resulullah (s.a.a), Ansar halkına hitaben şöyle buyurdu:
  (Yâ ma'şer'ül-Ansâr, elâ edillukum alâ mâ in temessektüm bihi len tedullu ba'di ebeden, qâlu belâ yâ Resulellâh. Qâle hâza Aliyyun, feehibbuhu bihubbî ve ekrimuhu bikerâmetî, feinne Cebrâile emerenî billezi qultu lekum anillâhi azze ve celle)
  "Ey Ansar halkı, kendisine tutunduğunuz müddetçe benden sonra asla sapmayacağınız bir şeyi sizlere tavsiye edeyim mi? "
  Dediler ki: "Evet, ey Resulullah." Bunun üzerine Resulullah (s.a.a) onlara hitaben şöyle buyurdu:
  "Bu, Ali'dir, beni sevdiğiniz gibi onu seviniz ve bana ikramda bulunduğunuz gibi ona ikramda bulununuz. Size söylediklerimi Cebrail vasıtasıyla Allah bana emretti."
  Kaynak:
  1) İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh-u Nehc'ül-Belağa" c.9, s.170
  2) Ebu Naim'in "Hilyet'ül-Evliya" c.1, s.63
  3) el-Heysemi'nin Mecma'üz Zevaid" c.9, s.132
  4) el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet üt-Talip" s.210
  5) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s.313
  6) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul-Ummal" c.15, s.126, Hadis No: 363
  7) el-Tabari'nin "Riyad'un-Nadira" c.2, s.233
  8) el-Himvini'nin "Feraid'us-Simtayn" c.1, s.197, Hadis No: 154
  9) İbn-i Ebi Talha eş-Şafii'nin "Metalib üs-Süül" c.1, s.60
  10) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül-Hamse min es-Sihah es-Sitte" c.2, s.98

  16. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
  (Men yüriydu en yahyâ hayâti ve yemute mevti ve yeskone cennet'el huldi elleti ve'adani rabbi, felyetevella Aliy bin Ebi Tâlib, feinnehu len yuhricekum min hudâ velen yudhilekum fi dalâleh)
  "Her kim hayatım gibi yaşamayı, ölümüm gibi ölmeyi ve Allah'ın bana vadettiği ebedi cennette olmayı isterse, Ali bin Ebi Talib'in velayetini kabul etsin, çünkü o, sizleri hidayetten çıkarmaz ve sapıklığa sürüklemez."
  Kaynak:
  1) el-Hakim Nişaburi'nin "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s.139, Hadis no: 4642. Hakim diyor ki: İsnadı Sahihtir, ama tahric etmezler (Buhari ve Müslim)
  2) Ebu Naim'in "Hilyet'ül-Evliya" c.4, s.350
  3) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul-Ummal" c.11, s.611 Hadis No: 32959 ve "Muntahab'ul-Kenz" c.5, s.32
  4) Tabarani'nin "Mucem el-Kebir" c.5, s.194 Hadis No:5067
  5) el-Heysemi'nin "Mecma'üz Zevaid" c.9, s.108
  6) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.99, Hadis No: 602
  7) el-Himvini'nin "Feraid'us-Simtayn" c.1, s.55
  8) Muhammed bin Akil'in "en-Nesaih'ül-Kafiyeh" s.215
  9) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül-Hamse min es-Sihah es-Sitte" c.2, s.313
  10) et-Tüsteri'nin "İhkak'ul-Hak" c.5, s.108
  11) Şerafeddin Musevi'nin "el-Müracaat" s.45
  12) Ebu Naim'in "Fedail'üs Sahabe"

  17. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
  (Usiy men âmene bi ve saddakani bi-velâyeti Aliy bin Ebi Tâlib, femen tevellâhu fekad tevellâni, vemen tevellâni fekad tevellallâh, vemen ahabbehu fekad ahabbeni vemen ahabbeni fekad ahabballâh, vemen ebğadahu fekad ebğadani vemen ebğadani fekad ebğadallâh azze ve celle)
  "Bana iman edip beni doğrulayana Ali bin Ebi Talib'in velayetini tavsiye ederim. Kim onu veli edinirse, beni veli edinmiş olur, beni veli edinen de Allah'ı veli edinmiş olur, onu seven beni sevmiştir, beni seven de Allah'ı sevmiştir, ona buğzeden bana buğzetmiştir, bana buğzeden de Allah'a buğzetmiştir."
  Kaynak:
  1) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.93
  2) Menakıb-ı Meğazeli s.230
  3) el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul-Kenz" c.5, s.32
  4) el-Himvini'nin "Feraid'us-Simtayn" c.1, s.291
  5) el-Heysemi'nin "Mecma'üz Zevaid" c. 9, s.108
  6) el-Müttaki el-Hindi' nin "Kenz' ul Ummal" c.6, s.154
  7) el-Kunduzi'nin "Yenabi'ül-Meveddet" s. 237
  8) İbn-i Hasnevi'nin "Der Bahr'ül-Menakib" s.59
  9) et-Tüsteri'nin "İhkak'ul-Hak" c.6, s.434
  10) Muhammed Miri el-Antaki'nin "Limaze ahtertu Mezhebe Ehl'il Beyt" s.313
  11) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül-Hamse min es-Sihah es-Sitte" c.2, s.202
  12) el-Tabarani'nin "Mucem el-Kebir"

  18. Ashabın büyüklerinden Selman-ı Farisi'ye Hz.Ali ve Hz. Fatıma'yı sordular, kendisi dedi ki: Resulullah (s.a.a)'ın şöyle buyurduğunu kendim duydum:
  (Aleyküm bi Aliy bin Ebi Tâlib, fe-innehü mevlâküm fe-ehibbuh ve kebîrukum fet-tebiuh ve âlimukum fe-ekrimuh ve kâidukum ilel cenneti fe-izzuh ve izâ deâkum fe-ecibuh ve izâ emarekum fe-atiuh ve ahibbuh ke-hubbî ve ekrimuh bi-kerâmeti, mâ qultu lekum fi Aliyyin illâ mâ umireni rabbi cellet azametuh)
  "Sizlere Ali bin Ebi Talib'i tavsiye ederim, kendisi sizin mevlanızdır ki onu seviniz, sizin büyüğünüzdür ki ona tabi olunuz, sizin bilgininizdir ki ona ikramda bulununuz, kendisi sizleri cennete götürendir ki ona saygılı olunuz, Ali, sizleri davet ederse icabet ediniz, sizlere emir verirse ona uyun, beni sevdiğiniz gibi onu seviniz, bana ikramda bulunduğunuz gibi ona ikramda bulununuz. Ben sizlere Ali hakkında ancak Allah'ın bana emretmiş olduğunu söyledim."
  Kaynak:
  1) Menakıb-ı Harezmi el-Hanefi s.226
  2) Hatip Harezmi el-Hanefi'nin "Maktel-il Hüseyn" c.1, s.41
  3) el-Himvini' nin "Feraid'us-Simtayn c.1, s.78 Hadis No: 45
  4) el-Bahrani'nin "Gayet'ül-Meram" s.586, Hadis No: 81
  5) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.493

  19. Hz.Ali'nin ashabından Zeyd bin Suhân, Cemel Savaşında vurulup düştüğünde onun yanına Hz. Ali gelip onu övdü. Bunun üzerine Zeyd başını kaldırıp şöyle dedi: "Sen de benim mevlamsın. Allah'ın rahmeti üzerine olsun, Allaha yemin olsun ki seni her zaman Allah'ın yolunda bilgili ve onun ayetlerinden haberdar biliriz. Ben senin safında düşmanlarına karşı cehaletimden dolayı savaşmadım. Ben Hüzeyfet'ul-Yemani'den duydum, o da Resulullah'tan şöyle buyurduğunu duydu:
  (Ali Emir'ül-berarah ve kâtil'ul-fecereh, mensuron men nasarah, mahzulun men hazeleh, elâ ve innel hakka me'ahu ve yettebiuhu, elâ femiylü me'ahu)
  "Ali, iyi ve temiz insanların emiri ve kötü insanları öldürendir, her kim Ali'ye yardım ederse yardım görecektir ve her kim onu hor görürse horlanacaktır. Hak Ali'yle beraberdir, bundan dolayı her zaman onunla beraber olun."
  Kaynak:
  1) Menakıb-ı Harezmi el-Hanefi s. 111
  2) el-Behrani'nin "Gayet'ül-Meram" s.21-22, Hadis No: 42
  3) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resululah" s.483

  Peygamberlerin Sıfatları Hz. Ali'dedir

  20. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
  "Her kim Adem'e ve ilmine, Şis'e ve hilmine, İdris'e ve şefkatine, Nuh'a ve davetine, İbrahim'e ve cömertliğine, Musa'ya ve salabetine, Davud'a ve hilafetine, İsa'ya ve ibadetine, Zekeriya'ya ve şahadetine, Yahya'ya ve ismetine bakmayı istiyorsa Ali'ye baksın. Çünkü Ali bir ayna gibi onları aksettirmiştir."
  Kaynak:
  Ahmet Bican'ın "Envar'ül-Aşıkin" c.1, s.458-459

  21. Abdullah bin Abbas' tan naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
  "Her kim hilminden dolayı İbrahim'e, hikmetinden dolayı Nuh'a ve cemalinden dolayı Yusuf'a bakmayı istiyorsa Ali bin Ebi Talip'e baksın."
  Kaynak:
  1) Tabari'nin "Zehair'ul-Ukba" s.94 ve "Riyad'un-Nadira" c.2,s.218
  2) el-Müttaki el-Hindi' nin "Kenz' ul Ummal" c.3, s.336
  3) eş-Şeblenci' nin "Nur'ül-Absar" s.94
  4) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.147
  5) Münteheb Fedail'ün Nebi ve Ehli Beytihi s.111

  Hz. Ali'yi Zikretmek İbadettir

  22. İmam Ali, Ayşe, İbn-i Abbas, Ebi Said, Sehl bin Sa'd, Ebu Hüreyra ve Esma bint-i Umeys'ten naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
  (Zikru Aliyyin ibâdeh)
  "Ali'yi zikretmek ibadettir."
  Kaynak:
  1) İbn-i Kesir'in "el-Bidaye ven-Nihaye" c.7, s.357
  2) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.408
  3) el-Suyuti'nin "Cami'us-Sağir" c.1, s.665, Hadis No: 4332
  4) el-Münavi'nin "Künüz'ul-Hakaik" c.1, s.134
  5) el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul-Kenz" c.5, s.30
  6) el-Zehebi'nin "Mizan'ul-İtidal" c.1 s. 496
  7) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s.180, 231, 237, 262
  8) el-Münavi'nin "Fayd'ül-Kadir" c.3, s.565
  9) Kenz'ul-İrfan s.27
  10) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul-Ummal" c.11, s.601, Hadis No: 32894
  11) el-Hemedani'nin "Meveddet'ül-Kurba" c.7, s.111
  12) Şeyh Yusuf el-Nebehani'nin "Feth'ül-Kebir" c.2, s.120
  13) Menakıb-ı Meğazeli s.206, Hadis No: 243
  14) Menakıb-ı Harezmi el-Hanefi s.261
  15) Ercah'ul-Metalib s.428,
  16) el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet üt-Talip" s.24
  17) ed-Deylemi'nin "el-Firdevs" c.2, s.244, Hadis No: 3151
  18) et-Teysir'in "Şerhu Cami'üs Sağir" c.2, s.20
  19) el-Haydari el-Ebadi'nin "Menakıb-ı Ali" s.34
  20) Kitab'ül-Mecruhin c.1, s.239
  21) es-Senderusi'nin "Keşf'ül-İlahi" c.1, s.358
  22) et-Tüsteri'nin "İhkak'ul-Hak" c.7, s.111
  23) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül-Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.2, s.116
  24) el-Kaşifi el-Hanefi et-Termezi'nin "el-Menakib el-Murtadaviyye"
  21) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.435
  22) el-Hilli'nin "Keşf'ül-Yakin" s.436
  23) et-Tabarani "Mucem"
  24) Bahr'ül-Mearif
  25) İbn-i Merdeveyh ve ed-Dulabi'nin kitaplarında

  Hz. Ali'nin Yüzüne Bakmak İbadettir

  23. Cabir bin Abdullah el-Ansari, Ayşe, İmran bin Husayn, Muaz bin Cebel ve Abdullah bin Mesut'tan naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
  (Ennazaru ila vechi Aliyyin ibâdeh)
  "Ali'nin yüzüne bakmak ibadettir."
  Kaynak:
  1) el-Hakim'in "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s.142
  2) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.394
  3) el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.2, s.51
  4) el-Zehebi'nin "Mizan'ül-İtidal" c.3, s.483
  5) Ebu Naim'in "Hilyet'ül-Evliya" c.2, s.182
  6) el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab' ul Kenz" c.5, s.30 ve "Kenz'ul-Ummal" c.11, s.601
  7) İbn-i Kesir'in "el-Bidaye ven-Nihaye" c.7, s.357
  8) İbn-i Hacer'in "Sevaik'ül-Muhrika" s.175
  9) el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet üt-Talip" s. 34
  10) Tabari'nin "Riyad'un-Nadira" c.2, s.219 ve "Zehair' ul Ukba" s.95
  11) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s. 90
  12) el-Suyuti'nin "Tarih'ül-Hulefa" s.66
  13) el-Askalani' nin "Lisan'ül-Mizan" c.1, s.242
  14) el-Münavi' nin "Kunuz'ul-Hakaik" c.2, s.34
  15) Menakıb-ı Meğazeli s.207
  16) Menakıb-ı Harezmi el-Hanefi s.260
  17) Tabarani'nin "Mucem'ül-Kebir" c.1, s.76
  18) el-Heysemi' nin "Mecma' üz Zevaid" c.9, s.119
  19) el-Münavi'nin "Fayd'ül-Kadir" c.6, s.299
  20) Münteheb Fedail'ün Nebi ve Ehli Beytihi s.145
  21) et-Tüsteri'nin "İhkak'ul-Hak" c.7, s.93

  Hz. Ali Hitta (Mağfiret) kapısıdır

  24. İbn-i Abbas ve İbn-i Ömer'den naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
  (Ali bâbü hıttah, men dexele fihi kâne müminen vemen xerece minhü kâne kâfiren)
  "Ali, mağfiret kapısıdır, her kim içine geçerse mümin, her kim içinden çıkarsa kafirdir."
  Kaynak:
  1) el-Suyuti'nin "Cami'us-Sağir" c.2, s.177, Hadis No: 5592
  2) el-Müttaki el-Hindi' nin "Kenz'ul-Ummal" c.6, s.153, Hadis No: 2528 ve "Muntahab'ul-Kenz" c.5, s.30
  3) el-Münavi'nin "Fayd'ul-Kadir" c.4, s.469
  4) el-Nebehani'nin "Feth'ül-Kebir" c.2, s.242
  5) İbn-i Hacer'in "Sevaik'ül-Muhrika" s.75
  6) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s.185, 247, 284
  7) el-Künci el-Şafii'nin "Kifayet'üt-Talib" s.184
  8) es-Sehavi'nin "el-Mekasid'ül-Haseneh" s.80
  9) el-Asami'nin "Semt'ün Nücüm'ül-Avali" s.822, Hadis No: 134
  10) el-İcluni'nin "Keşf'ül-Hafa" c.1, s.204
  11) el-Heysemi'nin "Mizan'ul-İtidal" c.1, s.532
  12) Seblül Hüda ver-Rişad c.11, s.279
  13) Muhammed bin Akil'in "en-Nesaih'ül-Kafiyeh" s.95
  14) Esn'el Metalip s.37
  15) ed-Deylemi'nin "Firdevs'il Ahbar" c.3, s.64, Hadis No: 4179
  16) ed-Derakutni'nin "el-Afrad"
  17) Şerafeddin el-Musevi'nin "el-Müracaat" s.275
  18) el-Bedhaşi'nin "Miftah'ün Neca fi Menakıb al Aba"

  Hz. Ali'ye Söven Allah Ve Resülü'ne Sövmüştür

  25. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
  (Men sebbe Aliyyen sebbenî)
  "Ali'ye söven bana sövmüştür."
  Kaynak:
  1) el-Hasais en-Nisai s.24 - Mısır Bas.
  2) Müsnet Ahmet bin Hanbel c.6, s.323
  3) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.184, Hadis No: 660
  4) el-Heysemi'nin "Mecma'üz Zevaid" c.9, s.130
  5) İsaf'ür-Rağibin s.141 (Nur'ül-Absar hamişinde)
  6) el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul-Kenz" c.5, s.30
  7) el-Suyuti'nin "Tarih'el Hulefa" s.73
  8) eş-Şeblenci eş-Şafii'nin "Nur'ül-Absar" s.73
  9) İbn-i Hacer'in "Sevaik'ül-Muhrika" s.74
  10) el-Nebehani'nin "Feth'ül-Kebir" c.3, s.196
  11) Tabari'nin "Zehair'ul-Ukba" s.66 ve "Riyad'ün Nadara" c.2, s.220
  12) el-Himvini eş-Şafii'nin "Feraid'üs Simtayn" c.1, s.302, Hadis No: 240
  13) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s.48, 187, 246, 282
  14) Menakıb-ı Harezmi el-Hanefi s.82
  15) Mişkat'ül-Mesabih c.3, s.245

  26. İbn-i Abbas dedi ki: Allah'a ant olsun ki, Resulullah (s.a.a)'ın şöyle buyurduğunu duydum:
  (Men sebbe Aliyyen fekad sebbenî, ve men sebbeni fekad sebbalâh, ve men sebballâh azze ve celle ekebbehullâh alâ minherihi finnâr)
  "Ali'ye söven bana sövmüştür, bana söven de Allah'a sövmüştür, Allah'ı söven kişiyi, Allah burnu üzere ateşe atacaktır."(4)
  Kaynak:
  1) İbn-i Sabbağ el-Maliki'nin "Füsul'ül-Mühimme" s.111
  2) Tabari' nin "Zehair'ul-Ukba" s.66 ve "Riyad'un-Nadira" c.2, s.219
  3) Menakıb-ı Harezmi el-Hanefi s.81-82
  4) Menakıb-ı Meğazeli s.83, 394, Hadis No: 447
  5) el-Mirizbani'nin "Ahbar Şuara üş-Şia" s.30- Hayderiye bas.
  6) Süleyman el-Kunduzi' nin "Yenabi' ul Mevedde" s.205
  7) eş-Şeblenci' nin "Nur'ül-Absar" s.110
  8) el-Künci' nin "Kifayet'üt-Talib" s.82
  9) el-Himvini eş-Şafii' nin "Feraid'us-Simtayn" c.1, s.302, Hadis No: 241
  10) ez-Zerendi'nin "Nazım Dürer es-Simtayn" s.105
  11) el-Murkat fi Şerh'ül-Müşkat c.10, s.474
  12) Şerafeddin el-Musevi'nin "el-Müracaat" s.280
  13) Münteheb Fedail'ün Nebi ve Ehli Beytihi s.169-170

  Hz. Ali Allah'ın Zatına Sürülmüştür

  27. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
  (Lâ tesübbü Aliyyen, feinnehu memsûsün fi zatillâhi teâlâ)
  "Ali'ye sövmeyiniz, zira Ali, Allahın zatına sürülmüştür."
  Kaynak:
  1) et-Tabarani'nin "el-Mucem el-Kebir" c.19, s.148, Hadis No: 324
  2) Ebu Naim el-Asbahani'nin "Hilyet'ül-Evliya" c.1, s.68
  3) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul-Ummal" c.12, fasıl.2, Hadis no: 1257
  4) el-Münavi'nin "Künüz'ul-Hakaik" c.2, s.258
  5) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s. 181
  6) el-Heysemi' nin "Mecma'üz Zevaid" c.9, s.130, Hadis No: 14743
  7) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül-Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.3, s.24
  8) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.310
  9) el-Tabarani'nin "Mucem'ül-Avsat"

  Hz. Ali Ve Kuran Birbirinden Ayrılmazlar

  28. Resulullahın hanımı Ümmü Seleme dedi ki: Nefsim onun elinde olana (Allah'a) yemin olsun ki, Resulullah (s.a.a)'ın şöyle buyurduğunu duydum:
  (Aliyyun meal Kurân, vel Kurânu mea Aliyyin, lâ yefterikân, hattâ yerida aleyyel havd)
  "Ali Kur'an'ladır, Kur'an da Ali iledir; ikisi havuz başında bana varıncaya dek birbirinden ayrılmazlar."
  Kaynak:
  1) el-Hakim'in "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s.124
  2) Tabarani'nin "Mucem el-Sağir" c.1, s.55; c.2, s.177, Hadis No: 5594
  3) Tabarani'nin "Mucem el-Evsat" c.5, s.135, Hadis No: 4880
  4) el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet'üt-Talib" s.399, Haydariye Bas.
  5) İbn-i Hacer'in "Sevaik'ül-Muhrika" s.76
  6) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul-Ummal" c.6, s.153; c.11, s.603, Hadis No: 32912
  7) el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul-Kenzl" c.5, s.31
  8) el-Münavi'nin "Fayd'ül-Kadir" c.4, s.358
  9) eş-Şeblenci'nin "Nur'ül-Absar" s.73, Saidiyye bas.
  10) el-Suyuti'nin "Tarih'ül-Hulefa" s.173
  11) es-Salihi eş-Şami'nin "Sebl'ül-Hüda ver-Rişad" c.11, s.297
  12) ez-Zehebi'nin "Mecma'üz Zevaid" c.9, s.134
  13) el-Alani'nin "İcmal'il İsabe fi Akval es-Sahabe" s.55
  14) Ubeydullah el-Hanefi'nin "Ercah'ül-Metalib" s.597, 598 Lahur Bas.
  15) Menakib-i Seyyidina Ali s.38
  16) el-Suyuti'nin "Cami'us-Sağir" c.2, s.177, Hadis No: 5594
  17) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s.40, 90, 185, 237, 283, 285
  18) İs'af er-Rağıbin s.157 (Nur'ül-Absar hamişinde bas.)
  19) İbkat'ül-Envar c.1, s.277, Hadis'üs Sıkleyn kısmı.
  20) el-Menakib-i Harezmi el-Hanefi s. 110, Haydariye Bas.
  21) el-Himvini'nin "Feraid'üs Simtayn" c.1, s.177, Hadis No: 140
  22) el-Bedhaşi'nin "Miftah'ün Neca" s.66
  23) Muhammed bin Akil'in "en-Nesaih'ül-Kafiyeh" s.215
  24) el-Asami'nin "Semt'ün Nücum'ül-Avali" s.823, 1400
  25) en-Nebehani'nin "Feth'ül-Kebir" c.2, s.242 Mısır bas.
  26) et-Tüsteri'nin "İhkak'ul-Hak" c.5, s.640
  27) el-Zehebi'nin "Talhis'ül-Müstedrek " c.3, s.124
  28) Esnel Metalib s.136
  29) el-Behrani'nin "Gayet'ül-Meram" Bab: 45, s.540
  30) el-Emini'nin "el-Gadir" c.3, s.180
  31) Muhammed Miri el-Antaki'nin "Limaze ahtertu Mezhebe Ehl'il Beyt" s. 319-320
  32) Münteheb Fedail'ün Nebi ve Ehli Beytihi s.144
  33) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül-Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.2, s.112
  34) Menakib İbn-i Merdeveyh.
  35) Abdullah eş-Şafii'nin "el-Menakib"

  29. Hz. Fatma (sa) buyurdu ki: Resulullah (s.a.a) vefat ettiği hastalığı esnasında yanında bulunanlara şöyle buyurdu:
  (Eyyühen nâsü, yüvşek en ukbada kabden seri'an vekad kaddemtü ileyküm el-kavl ma'zireten ileyküm. Elâ inni muhâllif fiyküm Kitâbu rabbi azze ve celle ve itreti Ehli beyti. Sümme ahez bi yedi Aliyyin fekâl: Hâze Ali me'al Kur'ân vel-Kur'ân me Ali, lâ yefterikân hattâ yeride aleyyel havd, fees'elüküm mâ tehallifüni fihimâ)
  "Ey insanlar, ani bir şekilde ruhumu teslim eder, aranızdan ayrılırım, maziretiniz olmasın diye size bir daha hatırlatıyorum: Aranızda iki halife bırakıyorum. Biri Rabbimin kitabı, öbürü de Ehlibeytimdir."
  Daha sonra Ali'nin elinden tutarak şöyle buyurdu:
  "Ali Kur'an'ladır, Kur'an da Ali'yledir, ikisi Kevser havuzunun başında bana varıncaya dek birbirinden asla ayrılmazlar, bunlara karşı nasıl davranacağınızı sizlere soracağım."
  Kaynak:
  1) İbn-i Hacer el-Heytemi'nin "Sevaik'ül-Muhrika" s.124
  2) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s.40
  3) İbkat'ül-Envar c.1, s.277
  4) el-Himvini eş-Şafii'nin "Feraid'us-Simtayn" c.1, Bab: 37
  5) Şerafeddin el-Musevi "el-Müracaat" s.31-32
  6) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül-Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.2, s.113
  7) Muhammed Miri el-Antaki'nin "Limaze ahtertu Mezhebe Ehl'il Beyt" s. 319
  8) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.297
  9) Zamahşeri'nin "Rabi'ül-Ebrar"
  10) Yunus Ramadan'ın "Buğyet'üt-Talib" s.288 Beyrut Bas.

  Hz. Ali Ve Hak Birbirinden Ayrılmazlar

  30. Ümmü Seleme ve Muhammed bin Ebi Bekir'den naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
  (Aliyyun meal hak, vel-hakku mea Aliyyin, ve len yefterikâ hattâ yerida aleyyel havde yevmel Kıyâmet)
  "Ali hakladır, hak da Ali'yledir, ikisi Kıyamet Gününde havuz başında bana varana dek birbirinden asla ayrılmazlar."
  Kaynak:
  1) Hatip el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.14, s.321
  2) İbn-i Kuteybe'nin "el-İmametü ves-Siyasetü" c.1, s.73 Mısır Bas.
  3) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.3, s.119 Hadis no: 1162
  4) el-Himvini eş-Şafii'nin "Feraid'us-Simtayn" c.1, s.177
  5) el-Heysemi'nin "Mecma'üz Zevaid" c.9, s.134
  6) el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul-Kenz" c.5, s.30
  7) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s. 55
  8) ed-Dulabi'nin "el-Künye vel-Esma" c.2, s.89
  9) Ubeydullah el-Hanefi'nin "Ercah'ül-Metalib" s.598, Lahur Bas.
  10) İbn-i Dimaşki'nin "Cevahir'ül-Metalib" c.1, s.343
  11) İbn-i Ebil Hadit'in "Şerhu Nehc'ül-Belağa" c.1, s.173
  12) Menakib Seyyidina Ali s.19
  13) Zamahşeri'nin "Rabi'ül-Ebrar" c.1, s.828
  14) el-Behrani'nin "Gayet'ül-Meram" Bab: 45, s.539
  15) el-Emini'nin "el-Gadir" c.3, s.177
  16) et-Tüsteri'nin "İhkak'ul-Hak" c.5, s.624
  17) Münteheb Fedail'ün Nebi ve Ehli Beytihi s.142
  18) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül-Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.2, s.109
  19) Tabarani'nin "Mucem es-Sağir" ve "Mucem el-Avsat"
  20) Menakib İbn-i Merdeveyh
  21) es-Sem'ani'nin "Fedail'üs Sahabe"

  31. Hz. Ali'den naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
  (Râhimallâhu Aliyyen, Allâhumme edir'il- hakka meahu haysü dâre
  "Allah, Ali'ye rahmet etsin. Allah'ım, o hangi tarafa yönelirse yönelsin hakkı beraberinde kıl."
  Kaynak:
  1) Sahih-i Tirmizi c.5, s.633, Hadis No: 3714
  2) el-Hakim'in "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s.124 Hakim dedi ki: Bu hadis Müslim'in şartlarına göre sahihtir.
  3) İbn-i Asakir eş-Şafii'nin "Tarih-i Dimaşk" c.3, s.117, Hadis No: 1159-1160
  4) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul-Ummal" c.5, s.62 ve "Müntehab'ul-Kenz" c.5, s.62, Meymeniye Mısır Bas.
  5) İbn-i Ebil Hadit'in "Şerhu Nehc'ül-Belağa" c.10, s.270, Muhammed Ebul Fadl Tahkiki Mısır Bas.
  6) En-Nebehani'nin "Feth'ül-Kebir" c.2, s.131
  7) İbn-i Esir'in "Cami'ül-Usul" c.9, s.420
  8) el-Himvini'nin "Feraid'üs Simtayn" c.1, s.176
  9) el-Bakilani'nin "el-İnsaf" s.58 -Kahire Bas.
  10) ez-Zehebi'nin "Tarih'ül-İslam" c.2, s.198- Mısır bas.
  11) el-Mübidi'nin "Şerh Divan Emirül Müminin" s.180
  12) Menakıb-ı Harezmi el-Hanefi s.104
  13) el-Beyhaki'nin "el-Mehasin vel-Müsavi" s.41- Beyrut Bas.
  14) Ubeydullah el-Hanefi'nin "Ercah'ül-Metalib" s.599- Lahur Bas.
  15) Abdullah eş-Şafii'nin "el-Menakib" s.28
  16) et-Tüsteri'nin "İhkak'ul-Hak" c.5, s.626
  17) el-Bahrani'nin "Gayet'ül-Meram" Bab: 45, s.539
  18) Münteheb Fedail'ün Nebi ve Ehli Beytihi s.142
  19) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül-Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.2, s.108
  20) el-Bedhaşi'nin "Miftah'ün Neca"

  Hz. Ali İlim Şehrinin Kapısıdır

  32. Hz. Ali, Cabir bin Abdullah el-Ansari ve Mücahit'ten naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
  (Ene medinet'ül-ilm ve Aliyyün bâbuha, femen erâd'el ilm felye'ti ilel bâb)
  "Ben ilmin Şehriyim, Ali de kapısıdır, her kim ilim isterse kapıya gelsin."
  Kaynak:
  1) el-Hakim'in "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s.127.
  Hakim Nişaburi diyor ki: Bunun isnadı sahihtir.
  2) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul-Ummal" c.11, s.600
  3) Tabarani'nin "Mucem'ul-Kebir" c.11, s.55, Hadis No: 11061
  4) el-Münavi'nin "Fayd'ül-Kadir" c.3, s.46, No: 2705
  5) İbn-i Hacer'in "Lisan'ül-Mizan" c.1, s.191
  6) el-Suyuti'nin "Cami'us-Sağir" c.1, s.108
  7) el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.4, s.348, No: 2186
  8) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.459
  9) İbn-i Hacer'in "Sevaik'ül-Muhrika" s.120
  10) İbn-i Kesir'in "el-Bidaye ven-Nihaye" c.7, s.358
  11) Menakıb-ı Harezmi el-Hanefi s.40
  12) el-Tabari' nin "Zehair' ul Ukba" s.77
  13) el-Mes'udi'nin "Müruc el-Zeheb" c.2, s.437
  14) İbn'ül-Esir'in "Üsd'ül-Gabe" c.4, s.100 No: 3783
  15) el-Haskani' nin "Şevahid'üt-Tenzil" c.1, s.334
  16) el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul-Kenz " c.5, s.30
  17) İbn-i Hacer'in "Tehzib'ut-Tehzib" c.6, s.320
  18) el-Heysemi' nin "Mecma'üz Zevaid" c.9, s.114
  19) Menakıb-ı Meğazeli s.81
  20) el-Kilabi'nin "Müsned-i Dimaşk" Hadis No: 2
  21) el-Suyuti'nin "Tarih'ül-Hulefa" s.170
  22) İbn-i Abdülbirr'in "el-İstiab fi Marifet'il Ashab" c.3, s.1102
  23) el-Tabari'nin "Riyad'un Nadıra" c.3, s.140
  24) İbn-i Ebil Hadit'in "Şerhu Nehc'ül-Belağa" c.7, s.219
  25) Süleyman el-Kunduzi'nin "Yenabi' ul Mevedde" s.82
  26) el-Harezmi el-Hanefi'nin "Maktel'ul-Hüseyn" c.1, s.43
  27) el-Zehebi'nin "Mizan'ül-İtidal" c.1, s.415, No: 1525
  28) en-Nebehani'nin "Feth'ül-Kebir" c.1, s.176
  29) el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet'üt-Talib" s.221
  30) Feth'ül-Müluk el-Ula s.15
  31) Münteheb Fedail'ün Nebi ve Ehli Beytihi s.209

  33. Hz.Ali'den naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
  (Ene medinet'ül-ilm ve Aliyyun bâbuhâ, velâ tutiy'el büyütâ illâ min ebvâbihâ)
  "Ben ilmin kentiyim, Ali de kapısıdır, evlere ancak kapılarından geçilir."
  Kaynak:
  1) Menakıb-ı Meğazeli s.82
  2) el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet'üt-Talib" s.220
  3) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.417

  34. Ali bin Musa el-Rida (as)'dan, babası ve dedelerinden, Hz. Ali 'den naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
  (Yâ Ali, ene medinet'ül-ilm ve ente bâbühâ, kezzeba men ze'ame ennehü yasıl ilel medineti illâ min kıbelil bâb)
  "Ey Ali, ben ilmin kentiyim, sen de kapısısın, her kim kente, dervazesi değil de başka yerden ulaştığını söylerse yalan söyulemiştir."
  Kaynak:
  1) Menakıb-ı Meğazeli s.85
  2) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s.72
  3) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.417

  Sorun Benden Beni Yitirmeden

  35. Hz. Ali şöyle buyurdu:
  (Seluni, fevallâhi lâ tes'elüni an şey'in yekunu ilâ yevm'il Kıyâmeh illâ haddestükum anhu, seluni an kitâballâh, fevallâh mâ min âyetin illâ ene a'lamu e-bileylin nezelet, em bi nehârin, em fi sehelin em fi cebelin.)
  "Bana sorunuz, vallahi kıyamete kadar neden sorarsanız size haber veririm. Bana Allah'ın kitabından sorunuz, her ayetin gece mi, gündüz mü, dağlıkta mı, düzlükte mi indiğini bilirim."
  Kaynak:
  1) Tabari'nin "Cami'ül-Beyan" Tefsiri c.1, s.114
  2) el-Suyuti'nin "Tarih'ül-Hulefa" s.214
  3) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul-Ummal" c.2, s.565, Hadis No: 4740
  4) İbn-i Abdülbirr'in "el-İstiab" c.3, s.208, Hadis No: 1875
  5) Tarih'ül-Kebir c.8, s.165, Hadis No: 2570
  6) Belazuri'nin "Ensab'ul-Eşraf" c.2, s.351
  7) el-Askalani'nin "Tehzib'ut-Tehzib" c.7, s.338
  8) Tabakat'ül-Kübra c.2, s.338
  9) Tabari'nin "Zehair'ul-Ukba" s.151 ve "Riyad'un Nadara" c.2, s.198
  10) Ebu Naim'in "Hilyet'ül-Evliya" c.1, s.67-68
  11) el-Haskani'nin "Şevahid'üt-Tenzil" c.1, s.42, Hadis No: 31
  12) Menakib-i Harezmi el-Hanefi s.94
  13) İbn-i Hacer'in "es-Sevaik'ul-Muhrika" s.128
  14) Hz. Ali'nin "Gurer'ul-Hikem" Hadis No: 5637
  15) Miftah'üs Seadet c.1, s. 400
  16) Feth'ül-Bari c.8, s.485

  36. Hz. Ali şöyle buyurdu:
  "Sorun benden beni yitirmeden, bana gök yollarını sorunuz, onları yeryüzü yollarından daha iyi tanırım."
  Kaynak:
  1) İbn-i Ebi Talha'nın "Metalib'üs Süül" s.26
  2) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s.66
  3) İbn'ül-Esir'in "Üsd'ül-Gabe" c.4, s.22
  4) el-Tabari'nin "Zehair'ul-Ukba" s.83
  5) İbn-i Abdül Birr'in "el-İstiab fi Marifet'il Ashab" c.3, s.40
  6) Tefsir'ül-Fatiha (el-Ezher Meydanı Mısır bas.) s.52
  7) İbn-i Ebil Hadit'in "Şerhu Nehc'ül-Belağa" c.13, s.101
  8) Sıbt İbn-i Cevzi'nin "Tezkiret'ül-Havas" Bab: 2, s.34
  9) el-Hilli'nin "Nehc'ül-Hak ve Keşf'üs Sıdk" s.240
  10) el-Hilli'nin "Keşf'ül-Yakin" s.63, 64
  11) Müsned Ahmet bin Hanbel

  37. Hz. Ali şöyle buyurdu:
  "Gayb sırlarından bana sorunuz, mürsel peygamberlerin tüm ilimlerine varisim ben."
  Kaynak:
  1) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s.69
  2) Kemaleddin el-Halebi eş-Şafii'nin "ed-Darr'ül-Manzum"
  3) İbn-i Ebi Talha eş-Şafii'nin "Metalib'üs Süül"
  4) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.340

  38. Hz. Ali (a.s):
  "İsteseydim yalnız Fatiha'nın tefsirinden yetmiş deve yükü kitap yazardım."
  Kaynak:
  1) İmam Gazzali'nin "İhya-u Ulumiddin" c.1, s.803
  2) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s.64, 407
  3) Tefsir'ül-Fatiha (el-Ezher Meydanı Mısır bas.) s.57
  4) et-Teratib'ül-İdariyye c.3, s.183
  5) Kemaleddin el-Halebi eş-Şafii'nin "ed-Darr'ül-Manzum"
  6) Yunus Ramadan'ın "Buğyet'üt-Talib" s.404 Beyrut Bas.

  39. Dürr'ül-Manzum adlı eserde Hz. Ali'nin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:
  "Bil ki tüm semavi kitapların esrarı Kur'an'da toplanmıştır, Kur'an'ın tüm esrarı Fatiha'dadır, Fatiha'nın tüm esrarı Besmelededir, Besmelenin tüm esrarı 'B' harfindedir, 'B' harfinin tüm esrarı da onun altındaki noktadadır."
  Emir'ül-Müminin Hz. Ali şöyle buyurdu: "'B' harfinin altındaki nokta benim."
  Kaynak:
  1) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s.69
  2) Kemaled-din el-Halebi eş-Şafii'nin "ed-Darr'ül-Manzum"
  3) Enis Emir'in "İlim Kapısı İmam Ali" ve "Fazilet-i Ehli Beyt'i Resulullah"
  4) Yunus Ramadan'ın "Buğyet'üt-Talib" s.294 Beyrut Bas.

  Hz. Ali'nin Sevgisi Hakkında

  40. Hz.Ali, Ümmü Seleme, Ömer bin Hasin'den naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
  (Yâ Ali, lâ yohibbuke illâ muminun, velâ yübğiduke illâ münâfık)
  "Ey Ali, seni müminden başkası sevmez ve münafıktan başkası da sana buğz etmez."
  Kaynak:
  1) Sahih-i Tirmizi c.5, s.306, Hadis No: 3819
  2) Sünen-i Nisai c.8, s.117
  3) Müsned-i Ahmet bin Hanbel c.1, s.95
  4) Ebu Naim el-Asbahani'nin "Hilyet'ül-Evliya" c.4, s.185
  5) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul-Ummal" c.2, s.598 ve Muntahab'ul-Kenz" c.5, s.30
  6) İbn'ül-Cevzi'nin "Tezkiret'ül-Havas" s.35
  7) İbni Ebil Hadit' in "Şerhu Nehc' ül Belağa" c.8, s.119
  8) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ul-Mevedde" s.47
  9) el-Heysemi'nin "Mecma'üz Zevaid" c.9, s.133
  10) el-Tabari'nin "Zehair'ul-Ukba" s.91
  11) et-Tüsteri'nin "İhkak'ul-Hak" c.7, s.209
  12) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül-Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.2, s.211

  41. İbn-i Abbas'tan naklen Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
  (Hubbu Aliyyin imânun, ve buğduhu nifâkun)
  "Ali'yi sevmek iman, ona buğzetmek ise nifaktır."
  Kaynak:
  1) Sahih-i Müslim c.1, s.61
  2) Sünen-i Tirmizi c.8, s.306
  3) Sünen-i Nisai c.6, s.117
  4) el-Hamzavi'nin "Meşarik'ul-Envar" s.122 Mısır bas.
  5) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s.55
  6) et-Tüsteri'nin "İhkak'ul-Hak" c.7, s.209

  42. Ayşe'den naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
  (Hubbu Aliyyin ibadeh)
  "Ali'yi sevmek ibadettir."
  Kaynak:
  1) Tefrih'ul-Ehbab fi Menakib el-Âl vel Ashab s. 340
  2) et-Tüsteri'nin "İhkak'ul-Hak" c.17, s.234

  -İmam Cafer-i Sadık da şöyle buyurdu:
  (Hubbu Aliyyin ibadeh ve efdalül ibadeh.)
  "Ali'yi sevmek ibadet ve ibadetlerin en faziletlisidir."
  Kaynak:
  1) Hatip el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.12, s.301

  43. Ebu Rafi ve Enes bin Malik'ten naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
  (Ünvânü sahifet'ül-mümin, hubbu Aliyyin)
  "Müminin sahifesinin (amel defterinin) ünvanı, Ali sevgisidir."
  Kaynak:
  1) el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul-Kenz" c.5, s.30 "Kenz'ul-Ummal" c.11, s.601 Hadis No: 32900
  2) İbn-i Hacer'in "es-Sevaik'ul-Muhrika" s.125, Hadis No: 32
  3) el-Suyuti'nin "Cami'us-Sağir" c.2, s.45 Mısır bas.
  4) Hatip el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.4, s.410 Mısır bas.
  5) Muhammed Ali el-Ensi'nin "ed-Dürr vel Âl" s.96, Beyrut bas.
  6) İbn-i İbn-i Hacer'in "Lisan'ül-Mizan" c.4, s.471
  7) el-Kunduzi'nin "Yenabi'ul-Mevedde" s.91, s.125
  8) el-Emrutesri'nin "Ercah'ül-Metalib" s.522, Lahur bas.
  9) es-Safuri'nin "Nezhet'ül-Mecalis" c.2, s.208
  10) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" Hadis No: 1262
  11) Menakıb-ı Meğazeli s.243 Hadis No: 290
  12) ed-Dehlan'ın "el-Feth'ül-Mubin" s.155
  13) es-Safuri'nin "el-Mehasin el-Müctemia" s.160
  14) Şah Veliyyullah'ın "Kurret'ül-Ayn" s.234
  15) en-Nebehani'nin "el-Feth'ül-Kebir" c.2, s.245
  16) el-Hemadani'nin "Meveddet'ül-Kurba" s.62, Lahur bas.
  17) el-Hesnevi el-Musuli'nin "Derr Bahr'ül-Menakıb" s.36
  18) el-Münavi'nin "Künuz'ul-Hakaik" s.99
  19) el-Hamzavi'nin "Meşarik'ul-Envar fi fevz Ehlil İtibar" s.91
  20) Muhammed Salih et-Tirmizi'nin "Menakıb-ı Murtadaviyye" s.21
  21) el-Bedhaşi'nin "Miftah'ün Neca" s.61
  22) es-Suyuti'nin "Zeyl'ül-Âli" s.63
  23) Behçet Efendi'nin "Tarih-i Âli Muhammed" s.121
  24) Vesilet'ün Necat s.49
  25) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül-Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.2, s.218
  26) et-Tüsteri'nin "İhkak'ul-Hak" c.7, s.247-251; c.17, s.145, 225

  44. Ümmü Seleme'den naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
  (Men ahabbe Aliyyen fekad ahabbeni, ve men ahabbeni fekad ahabballâh, men bağada Aliyyen fekad ebğadani ve men ebğadani fekad ebğadallâh)
  "Ali'yi seven beni sevmiştir, beni seven de Allahı sevmiştir; Ali'ye buğzeden bana buğzetmiştir, bana buğzeden de Allah'a buğzetmiştir. "
  Kaynak:
  1) et-Tabarani'nin "Mucem'ul-Kebir" c.23, s.380, Hadis No: 901
  2) İbn-i Asakir eş-Şafii'nin "Tarih-i Dimaşk" c.42, s.271, Hadis No: 8801
  3) eş-Şeblenci'nin "Nur'ül-Absar" s.72
  4) Muhibbuddin et-Tabari'nin "Zehair'ul-Ukba" s. 65
  5) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul-Ummal" c.12, Hadis No: 1264
  6) İbn'ül-Cevzi'nin "Tezkiret'ül-Havas" s.28

  45. Bir adam Selman-ı Farisi'ye sordu ki: "Ali'yi neden aşırı derecede seversin?" Selman dedi ki: "Resulullah (s.a.a)'ın şöyle buyurduğunu duydum:
  (Men ahabbe Aliyyen fekad ehabbeni vemen ebğada Aliyyen fekad ebğadani.)
  "Kim Ali'yi severse beni sevmiştir ve kim Ali'ye buğzederse bana buğzetmiştir."
  Kaynak:
  1) el-Hakim Nişaburi'nin "Müstedrek'us-Sahihayn" c.3, s.130
  2) Menakıb-ı Harezmi el-Hanefi s.30
  3) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul-Ummal" c.6, s.157-158
  4) el-Münavi'nin "Künüz'ul-Hakaik" s.188
  5) el-Heysemi'nin "Mecma'üz Zevaid" c.9, s.132
  6) Tabari'nin "Riyad'ul-Nadira" c.2, s.2, s.166
  7) el-Suyuti' nin "Cami'üs Sağir" s.160
  8) et-Tüsteri'nin "İhkak'ul-Hak" c.16, s.608
  9) Vesilet'ün Necat s.48

  46. Abdullah bin Abbas'tan naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
  (Hubbu Aliyyin ye'kul'üz-zünüb, kemâ te'kül'un-nâr el-hatab.)
  "Ali'nin sevgisi, günahları, ateşin odunu yediği gibi yer yok eder."
  Kaynak:
  1) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.103 Hadis no: 610
  2) el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet üt-Talip" s. 184
  3) Hatip el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.4, s.194
  4) Tabari'nin "Zehair'ul-Ukba" s.91-92 ve "Riyad'un-Nadira" c.2, s.215
  5) İbn-i Hacer'in "Lisan'ül-Mizan" c.1, s.185
  6) es-Safuri'nin "Nezhet'ül-Mecalis" c.2, s.207
  7) el-Münavi'nin "Künüz'ul-Hakaik" c.1, s.17
  8) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul-Ummal" c.11, s.621 Hadis No: 33021 ve "Muntahab'ul-Kenz" c.5, s.34
  9) ed-Deylemi'nin "el-Firdevs" c.2, s.142, Hadis No: 2722
  10) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s. 180, 236
  11) el-Hemedani eş-Şafii'nin "Meveddet'ül-Kurba" 6. Meveddet.
  12) Ramuz' ul Ahadis s.394 Hadis No: 3405
  13) es-Seb'in fi Menakıb Emir'ül-Müminin Hadis No: 33
  14) Münteheb Fedail'ün Nebi ve Ehli Beytihi s.169
  15) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül-Hamse min
  es-Sıhah es-Sitte" c.2, s.219
  16) Seyyid Eyyub bin Sıddık'ın "Menâkıb-ı Çihâr Yâri Güzîn" 6. Bab, 25. Menâkıb, 23. Hadis

  47. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mesud ve Ömer bin Hattab'tan naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
  (Lev ictemea'n nâsü alâ hubbi Aliy bin Ebi Tâlib, lemâ xalakAllâh'un-nâre)
  "İnsanlar, Ali b. Ebi Tâlib'in sevgisi üzerine toplansalardı, Allah Cehennemi yaratmazdı."
  Kaynak:
  1) el-Müttaki el-Hindi' nin "Kenz' ul Ummal" c.11, s.611
  2) es-Suyuti eş-Şafii'nin "Zeyl'ul-Âli" s.62
  3) ed-Dehlevi'nin "Kurret'il Aynayn fi Tefdil eş-Şeyheyn" s.234 Peyşaver bas.
  4) Muhammed bin Salih et-Tirmizi'nin "el-Kevkeb ed-Dürri" s.122
  5) el-İyni el-Haydar el-Abadi'nin "Menakib Ali" s.45
  6) el-Askeri'nin "Makam Emir'ül-Müminin İnd'el Hulefa" s.45
  7) Menakıb-ı Harezmi el-Hanefi s.28
  8) el-Hemedani'nin "Meveddet'ül-Kurba" s.61-Lahur baskısı
  9) Hatip Harezmi el-Hanefi'nin "Maktel-ul Hüseyn" s.37
  10) "Ercah'ül-Metalib" s.522 - Lahur baskısı
  11) ed-Deylemi'nin "el-Firdevs bi Masur'ul-Hitab" c.3, s.88
  12) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s. 91, 125, 237, 251
  13) el-Musuli el-Hasneviyye'nin "Dürru Bahr'il Menakib" s.58 aynı mealde.
  14) ed-Deylemi'nin "Münahic el-Fadiliyn" s.377
  15) Seyyid Eyyub bin Sıddık'ın "Menâkıb-ı Çihâr Yâri Güzîn" 6. Bab, 25. Menâkıb, 32. Hadis
  16) Muhammed Miri el-Antaki'nin "Limaze ahtertu Mezhebe Ehl'il Beyt" s. 296, 297
  17) et-Tüsteri'nin "İhkak'ul-Hak" c.7, s.149-151; c.17, s.240-241
  18) el-Hilli'nin "Keşf'ül-Yakin" s.262
  19) Nehc'ül-Hak ve Keşf'üs Sıdk s.259
  20) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.458

  48. Ammar bin Yasir ve Abdullah bin Abbas'tan naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
  (Yâ Ali, tubâ limen ahabbeke ve saddaka fiyke, vel veylü limen ebğadeke ve kezzebe fiyke)
  "Ey Ali, seni sevip doğrulayana ne mutlu ve seni yalanlayıp sana buğzedenin vay haline."
  Kaynak:
  1) el-Hakim'in "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s.135 Hakim diyor ki: Bu hadisin isnadı sahihtir, ama tahric etmezler.
  2) İbn'ül-Esir'in "Üsd'ül-Gabe" c.4, s.101, Hadis No: 3783
  3) el-Heysemi'nin "Mecma'üz Zevaid" c.9, s.132
  4) İbn-i Sabbağ el-Maliki'nin "Füsul'ul-Mühimme" s.127
  5) İbn-i Hanbel'in "Fedail'us Sahabe" c.2, s.680, Hadis No: 1162
  6) İbn-i Kesir'in "el-Bidayetü ven-Nihayetü"c.7, s.355
  7) Müsned-i Ebi Yala c.2, s.259
  8) Hatip el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.9, s.72, Hadis No: 4656
  9) ez-Zerendi el-Hanefi'nin "Nazım Dürer es-Simtayn" s.102
  10) İbn-i Asakir eş-Şafii'nin "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.211, Hadis No: 705,706
  11) Tabari'nin "Zehair'ul-Ukba" s.92 ve "Riyad'un Nadira" c.2, s.285
  12) el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul-Kenz" c.5, s.34
  13) eş-Şeblenci'nin "Nur'ül-Absar" s.74
  14) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ul-Mevedde" s.91, 213
  15) el-Münavi'nin "Künuz'ül-Hakaik" s.203
  16) el-Himvini eş-Şafii'nin "Feraid'us-Simtayn" c.1, s.129, 310, Hadis No: 248
  17) Menakıb-ı Harezmi el-Hanefi s.30, 66
  18) et-Tüsteri'nin "İhkak'ul-Hak" c.7, s.271

  Allah Teala, Hz. Ali'nin Gazabına Gazap Gösterir

  49. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
  (Yâ Ali, innallâhe yerza lirizak ve yağdub liğadabik)
  "Ey Ali, Allah (cc), senin rızanla razı, gazabınla da gazap gösterir."
  Kaynak:
  1) el-Münavi'nin "Künüz'ul-Hakaik" c.1, s.61
  2) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s. 179
  3) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.319

  50. Ebu Musa el-Hamidi'den naklen, Resulullah (s.a.a) bir gün Ebu Bekir, Osman ve İmam Ali ile beraber otururken şöyle buyurdular:
  (Yâ Ebu Bekir, hazellezi terâhu, vezirî fissemâ ve veziri filard, fein ahbebte en tülkiyallâhe ve huva anke râzin, fe-arzi Aliyyen, feinne rizâehu rizaullâh ve ğazabahu ğazaballâh)
  "Ey Ebu Bekir, bu gördüğün Ali, benim gökte ve yeryüzünde vezirimdir, senden razı olduğu halde Allah'a kavuşmak istiyorsan Ali'nin senden razı olmasına bak, zira Ali'nin rızası Allah'ın rızasıdır, Ali'nin gazabı da Allah'ın gazabıdır."
  Kaynak:
  1) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s. 251
  2) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.352

  Hz. Ali (a.s) İnsanların En Hayırlısıdır

  51. Cabir bin Abdullah el-Ansari'den naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
  (Aliyyün hayr'ül-beşer, men şekke bihi kefer)
  "Ali, insanların en hayırlısıdır; bundan şüphe eden kafir olur."
  Kaynak:
  1) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul-Ummal" c.11, s.625, Hadis no: 33045. c.6, s.159
  2) el-Münavi'nin "Künüz'ul-Hakaik" s.98 Bulak Mısır bas.
  3) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" Hadis No: 8972
  4) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s.180, 247
  5) Hatip el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.7, s.421, c.5, s.37
  6) el-Tabari'nin "Riyad'un-Nadira" c.2, s.220
  7) İbn-i Hacer el-Askalani'nin "Tehzib'üt-Tehzib" c.9, s.419 Haydar Abad bas.
  8) ed-Deylemi'nin "el-Firdevs" c.3, s.62, Hadis No: 4175
  9) el-Hemedani eş-Şafii'nin "Meveddet'ül-Kurba" 3.Meveddette.
  10) el-Bahrani'nin "Gayet'ül-Meram" s.450, Hadis No: 17
  11) Müntehabu Fedail'ün Nebi ve Ehli Beytihi s.134
  12) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül-Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.2, s.91
  13) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.322

  52. İmam Ali, Cabir bin Abdullah el-Ansari, İbn-i Mesut ve Hüzeyfe'den naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
  (Aliyyün hayr'ül-beşer, men ebâ fekad kefer)
  "Ali, insanların en hayırlısıdır; kim bunu kabul etmezse kafir olur."
  Kaynak:
  1) Hanbeli mezhebinin imamı Ahmet bin Hanbel'in "el-Fadail" s.46, Hadis No: 72
  2) el-Himvini eş-Şafii'nin "Feraid'us-Simtayn" c.1, s.154 Hadis No: 116
  3) el-Askalani'nin "Tehzib'ut-Tehzib" c.9, s.419
  4) ed-Deylemi'nin "Firdevs" c.3, s.62
  5) İbn-i Asakir eş-Şafii'nin "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.444, Hadis No: 962
  6) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul-Ummal" c.6, s.159; c.12, s.221 Hadis No: 1286; c.11, s.625, Hadis No: 33045 ve "Muntahab'ul-Kenz" c.5, s.35
  7) Hatip el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.3, s.192, c.7, s.421
  8) el-Münavi'nin "Künüz'ul-Hakaik" s.98 Bulak Mısır bas.
  9) el-Askalani'nin "el-İsabe fi Temyiz es-Sahabe" c.1, s.217
  10) el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet üt-Talip" s.119
  11) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s.180, 246
  12) el-Heysemi'nin "Mecme-üz Zevaid" C.9, S.116 ve 158
  13) el-Suyuti'nin "Leali" c.1, s.170
  14) el-Tabari'nin "Riyad'un-Nadira" c.2, s.220 ve "Zehair'ul-Ukba" s.96
  15) eş-Şeblenci'nin "Nur'ul-Absar" s.70, 101
  16) Abdullah eş-Şafii "el-Menakib" s.30
  17) Emanüllah ed-Dehlevi'nin "Techiz'ül-Ceyş" s.308
  18) el-Bedhaşi "Miftah'ün Neca" s.49
  19) Tefsir'üt-Tabari c.30, s.171
  20) Ramuz'ül-Ahadis s.442
  21) el-Kaşifi el-Hanefi et-Termezi'nin "el-Menakib el-Murtadaviyye" s.106
  22) İbn-i Hacer el-Askalani'nin "Lisan'ul-Mizan" c.3, s.166
  23) el-Hamedani'nin "Meveddet'ül-Kurba" s.41, Lahur Bas.
  24) el-Hesnevi el-Musuli'nin "Dürr Bahr'ül-Menakib" s.65
  25) Menakıb-ı Harezmi el-Hanefi s.66
  26) el-Zehebi'nin "Mizan'ül-İtidal" c.1, s.235
  27) Menakib-i Seyyidina Ali s.38
  28) el-Arbain fi Usul'üd Din s.674
  29) ed-Dürr'üs Semin s.30
  30) el-Hazai'nin "Arbain" Hadis No: 23
  31) et-Tüsteri'nin "İhkak'ul-Hak" c.4, s.249-256
  32) el-Behrani'nin "Gayet'ül-Meram" s.605, Hadis No: 10
  33) Muhammed Miri el-Antaki'nin "Limaze ahtertu Mezhebe Ehl'il Beyt" s.310
  34) el-Emini'nin "el-Gadir" c.3, s.22
  35) Şerafeddin el-Musevi'nin "el-Müracaat" s.136
  36) Siyer'usSahabe
  37) Fahrettin Razi' nin "Nihayet'il-Ukul"
  38) Menakib-i İbn-i Merdeveyh
  39) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.380

  53. Hz.Ali ve Abdullah bin Mesud'tan naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
  (Femen lem yequl Aliyyün hayr'ün-nâs fekad kefer)
  "Her kim Ali insanların en hayırlısıdır demezse kafir olur."
  Kaynak:
  1) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.444 Hadis no: 954
  2) el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet'üt-Talip" s.119
  3) el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul-Kenz" c.5, s.35 ve "Kenz'ul-Ummal" c.11, s.625 Hadis no: 33046
  4) el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.3, s.194 Hadis no: 1234
  5) el-Askalani'nin "Tehzip et-Tehzip" c.9, s.419 Hadis no: 687
  6) Muhammed Miri el-Antaki'nin "Limaze ahtertu Mezhebe Ehl'el Beyt" s. 310
  7) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.380
  8) Müntehebu Fedail'ün Nebi ve Ehli Beytihi s.134
  9) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül-Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.2, s.91
  10) el-Himvini eş-Şafii'nin "Feraid'üs Simtayn" c.1, s.145, Hadis no: 116

  - Ata dedi ki: Ayşe'ye Hz. Ali'yi sordum. Dedi ki: "O, insanların en hayırlısıdır, bundan ancak kafir olan şüphe eder."
  Kaynak:
  1) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.448 Beyrut Bas.
  2) el-Hemedani'nin "Meveddet'ül-Kurba" 3. Meveddet.
  3) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s.246
  4) el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet'üt-Talib" s.119
  5) Muhammed Miri el-Antaki'nin "Limaze ahtertu Mezhebe Ehl'il Beyt" s.311
  _________________
  Şehadet hayatın özüdür; nitekim şehadetin tümü hayattır, şehadette ölüm diye bir şey yoktur.
   
  Başa dön       
   
   
   
  MERDAN

   

   
  Aktif Katılımcı Üye
  Kullanıcı Offline
  Kayıt: 01 May 2007
  Mesajlar: 374
   
   Tarih: Sal May 15, 2007 2:57 pm    Mesaj konusu: Teşekkürler...   

  --------------------------------------------------------------------------------

   
  FirstName :
  LastName :
  E-Mail :
   
  OpinionText :
  AvrRate :
  %0
  CountRate :
  0
  Rating :
   
   

  Address: The Al-ul-Mortaza Religious Communication Center, Opposite of Holy Shrine, Qom, IRAN
  Phone:+98251-7730490 - 7744327 , Fax: +98251-7741170
  E-Mail: info@shahroudi.net